با این کد فرم شما بر روی همه پنجره های قرار میگیره، مانند Windows Task Manager که همیشه رو قرار میگیره.یک پروزه جدید باز کنید و کد زیر رو تو قسمت جنرال فرمتون کپی کنید :

Const HWND_TOPMOST = -1

Const HWND_NOTOPMOST = -2

Const SWP_NOSIZE = &H1

Const SWP_NOMOVE = &H2

Const SWP_NOACTIVATE = &H10

Const SWP_SHOWWINDOW = &H40

Private Declare Sub SetWindowPos Lib "User32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long)

Private Sub SetTopMost(frm As Form, ByVal blnMod As Boolean)

    If blnMod Then

        SetWindowPos frm.hWnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOACTIVATE Or SWP_SHOWWINDOW Or SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE

    Else

        SetWindowPos frm.hWnd, HWND_NOTOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOACTIVATE Or SWP_SHOWWINDOW Or SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE

    End If

End Sub

Private Sub Check1_Click()

    Call SetTopMost(Me, Check1.Value)

End Sub

با علامت دار کردن CheckBox فرم همیشه رو قرار میگیره و با برداشتن علامت فرم به حالت عادی برمیگرده. موفق باشید.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 17 آذر 1388    | توسط: محمد و مجید َ    |    |
نظرات()