چیزهایی که برای کار با رجیستری بسیار مفید هستند. مانند:

غیر فعال کردن رجیستری

غیر فعال کردن Task Manager

غیر فعال کردن Run

غیر فعال کردن Folder Options

غیر فعال کردن Control Panel

و چیزهایی از این قبیل.

بقیه آموزش در ادامه مطلب...

غیر فعال كردن رجیستریKey: [HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
Value Name: DisableRegistryTools
Data Type : REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data : (0 = Enable, 1 = Disable)


غیر فعال كردن Task ManagerKey: [HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
Value Name: DisableTaskMgr
Data Type : REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data : (0 = Enable, 1 = Disable)


غیر فعال كردن Display PropertiesKey: [HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
Value Name: NoDispCPL
Data Type : REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data : (0 = Enable, 1 = Disable)


غیر فعال كردن ShutdownKey: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Value Name: NoClose
Data Type : REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data : (0 = Enable, 1 = Disable)


غیر فعال كردن جستجوKey: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Value Name: NoFind
Data Type : REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data : (0 = Enable, 1 = Disable)


غیر فعال كردن System PropertiesKey: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Value Name: NoPropertiesMyComputer
Data Type : REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data : (0 = Enable, 1 = Disable)


غیر فعال كردن RunKey: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Value Name: NoRun
Data Type : REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data : (0 = Enable, 1 = Disable)


مخفی كردن گزینه All Programs از منوی StartKey: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Value Name: NoStartMenuMorePrograms
Data Type : REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data : (0 = Show, 1 = Hide)

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 17 آذر 1388    | توسط: محمد و مجید َ    |    |
نظرات()