یك پروژه جدید باز كنید و یك شی CommonDialog از قسمت Components ها به فرمتون اضافه كنید و كد زیر رو تو قسمت جنرال فرمتون كپی كنید :Private Sub Form_Click()
CommonDialog1.ShowColor
Red = ConvertToRGB(CommonDialog1.Color, 0)
Green = ConvertToRGB(CommonDialog1.Color, 1)
Blue = ConvertToRGB(CommonDialog1.Color, 2)
Me.Cls
Print "R = " & Red
Print "G = " & Green
Print "B = " & Blue
End Sub

Private Sub Form_Load()
Me.AutoRedraw = True
CommonDialog1.Flags = 2
End Sub

'----------------------------------

Public Function ConvertToRGB(ByVal Colors As Long, ByVal Index As Integer) As Long
Dim Red As Integer, Green As Integer, Blue As Integer
Dim lngColor As Long

lngColor = Colors
Red = lngColor Mod &H100 ' &H100 = 256
Green = (lngColor \ &H100) Mod &H100
Blue = lngColor \ &H10000 ' &H10000 = 65536 = (256*256)

If Index = 0 Then ConvertToRGB = Red
If Index = 1 Then ConvertToRGB = Green
If Index = 2 Then ConvertToRGB = Blue
End Functionحالا برنامتون رو اجرا كنید و روی فرمتون كلیك كنید و از جعبه رنگی كه ظاهر میشه یك رنگ انتخاب كنید و OK كنید تا كد RGB رنگ رو تو فرمتون ببینید. موفق باشید.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 17 آذر 1388    | توسط: محمد و مجید َ    |    |
نظرات()